ਵੈਦ ਰਾਜ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ (ਗੁਪਤ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਹਿਰ)

ਸਿਕੰਦਰ ਦਵਾਖਾਨਾ124-ਬੀ ਗਰੀਨ ਪਾਰਕ, ਸਾਹਮਣੇ ਬਸ ਸਟੈਂਡ, ਜਲੰਧਰ, ਪੰਜਾਬ

ਸੈਕਸ ਵਿਚ ਛੂਤ ਰੋਗ (V.D.)

ਪਰਾਈ ਇਸਤਰੀ ਨਾਲ ਬਿਨਾ ਕੰਡੋਮ ਤੋਂ ਸਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧ ਬਨਾਉਣੇਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਹਸਤ ਮੇਥਨ ਅਤੇ ਲੀਕੋਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਸੰਬੋਗ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹ ਛੂਤ ਰੋਗ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ |

img
ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਲੱਗ ਕੇ ਆਉਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ | ਲਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਸੋਜਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਕਵਰ ਸ੍ਕਿਨ ਉਤੇ ਪਿਤ ਵਰਗੇ ਦਾਣੇ ਨਿਕਲ ਆਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਸ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਤਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ | ਲਿੰਗ ਨੂੰ ਛੂਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਇਸ ਰੋਗ ਨੂੰ ਵੀ.ਡੀ. ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਇਸ ਰੋਗ ਦਾ ਸਦਾ ਲਈ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪੱਕਾ ਇਲਾਜ਼ ਸਿਕੰਦਰ ਦਵਾਖਾਨਾ ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ |

ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ

ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵੱਡਮੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ.